วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า

เอสพีดี เราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นจึงต้องจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

เนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติก ดังนั้นเราจึงมีเครื่องจักรพร้อมช่างผู้ชำนาญการเฉพาะด้านในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันต่อเวลา

ผลิตภัณฑ์/บริการ

- ถุงพลาสติก แบบและขนาดตามคำสั่งซื้อ
- ถุงพลาสติกชนิดหูหิ้ว แบบและขนาดตามคำสั่งซื้อ
- ถุงพลาสติกสีต่างๆ แบบและขนาดตามคำสั่งซื้อ
- แผ่นฟิลม์พลาสติก แบบและขนาดตามคำสั่งซื้อ
- พลาสติกม้วน แบบและขนาดตามคำสั่งซื้อ
- ถุงพลาสติก พิมพ์Logo ตราสัญลักษณ์ ตามแบบของลูกค้า

ตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูป

ถุงพลาสติกพิมพ์ลาย แบบและขนาดตามคำสั่งซื้อ

ตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูป

ม้วนพลาสติกสีต่างๆ ขนาดตามคำสั่งซื้อ

ตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูป

ถุงพลาสติกพิมพ์ลาย

ขอแนะนำบริษัท

บริษัท เอสพีดี โพลีโปรดักส์ เริ่มดำเนินการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ประเภท พลาสติกภัณฑ์เมื่อปี พ.ศ. 2550 จากความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินการผลิตงานด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพสูง เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผู้เชี่ยวชาญในงานด้าน พลาสติกโดยเฉพาะ นโยบายของบริษัท เราจะสร้างคุณค่า/มูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจะดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม และมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ